Home page > Svobodný přístup k informacím

Svobodný přístup k informacím

Kontaktní osobou k získání informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je tiskový a informační pracovník KVV Brno.

KVV Brno poskytuje informace fyzickým i právnickým osobám podle zákona číslo 106/1999 Sb. *.pdf, o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Povinně zveřejňované informace Částka 143, Sbírka zákonů č. 442/2006 Sb. *.pdf, Strana 6149 ze dne 31. srpna 2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup

1. Úplný oficiální název subjektu:

    Krajské vojenské velitelství Brno

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých  provozuje svoji činnost

   Krajské vojenské velitelství Brno (dále jen KVV Brno) je zřízeno dnem 1. 1. 2005 na základě zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon). Vykonává státní správu podle tohoto zákona a dalších zvláštních právních předpisů. Jeho místní příslušnost se řídí místem trvalého pobytu fyzických osob nebo sídlem právnických osob. KVV Brno jako vojenský orgán současně plní úkoly obrany státu. Územním obvodem KVV Brno je území Jihomoravského kraje. V souladu s tímto zákonem na něj přešla působnost územních vojenských správ tak, aby nepřesáhla území Jihomoravského kraje.

3. Popis organizační struktury povinného subjektu

  • Ředitel
  • Velení
  • Operační oddělení
  • Oddělení podpory
  • Oddělení obranných příprav
  • Oddělení odvodního řízení
  • Pěší rota aktivní zálohy KVV Brno

4. Kontaktní poštovní adresa, tel., fax, jiné možné spojení

Krajské vojenské velitelství Brno

Štefánikova 53a
662 10 Brno
tel.: 973 444 022 (stálá služba), 973 444 009 (sekretariát ředitele)
fax: 973 444 090

E-mail: kvv.brno@army.cz

Datová schránka:

Identifikace:          eajaeeh
Typ stránky:          Orgán veřejné moci
Organizace:           Krajské vojenské velitelství Brno
IČO:                      60162694

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti

    Číslo konkrétního účtu Vám bude sděleno na základě žádosti zaslané na e-mailovou adresu: kvv.brno@army.cz 

 6. IČ:     60162694

 7.  DIČ:   CZ60162694

 8. Základní údaje o rozpočtu povinného subjektu za aktuální rok a minimálně za jeden předchozí rok

         rozpočet Ministerstva obrany ČR

 9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace

      Písemná žádost může být zaslaná poštou, faxem nebo elektronickou poštou na výše uvedené kontaktní spojení.
Písemná žádost může být podaná v úřední době na pracovišti ochrany informací Krajského vojenského velitelství Brno.

     Z žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a kdo ji podává.   U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Postup při podání žádosti o poskytnutí informací dle výše uvedeného zákona je stanoven v §13 a §14 tohoto zákona. 

10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí

Informace viz bod č. 9.

Lhůta pro poskytnutí informací činí 15 dnů od doručení žádosti, v některých složitějších případech je možno jí prodloužit o 10 dnů.

11. Místo, lhůty a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, které je třeba dodržovat při těchto činnostech

Odvolání proti rozhodnutí Krajského vojenského velitelství Brno o odmítnutí žádosti o informace podané podle § 16 odst. 1 zákona ve spojení s § 83 odst. 1 správního řádu se podává u nadřízeného orgánu, kterým je Sekce rozvoje a plánování schopností Ministerstva obrany, a to prostřednictvím Krajského vojenského velitelství Brno do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Krajské vojenské velitelství Brno může zrušit nebo změnit napadené rozhodnutí pokud tím plně vyhoví odvolání. Neshledá-li Krajské vojenské velitelství Brno pro tento postup podmínky, předá spis se svým stanoviskem odvolacímu orgánu do 15 dnů ode dne doručení odvolání.

12. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat

Žádosti o informace se podávají volnou formou.

13. Životní situace související s činnosti KVV

     klikni zde

14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí

Přehled nejdůležitějších právních norem, podle kterých Krajské vojenské velitelství jedná a rozhoduje:

Listina základních práv a svobod (usnesení č. 2/1993 Sb.)
zákon č.585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky (ve znění pozdějších předpisů)
zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Uvedené předpisy jsou zveřejněny ve sbírkách zákonů, které lze vyhledat na internetu nebo v knihovnách.

15. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

Ministerstvo obrany stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona o svobodném přístupu k informacím ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tento sazebník úhrad za poskytování informací:

sazebnik-uhrad.docx

Přiložené soubory: 

Nahoru